Algemene Voorwaarden

Versie juni 2023

Algemeen

 Hier tref je de algemene voorwaarden van MTU aan. De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen, namelijk:

 1. De algemene voorwaarden van MTU
 2. De Metaalunievoorwaarden, van de Metaalunie, waar wij lid van zijn

MTU behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen of te herzien, en om nieuw gepubliceerde of een geüpdatete versie van de Metaalunievoorwaarden over te nemen in deze algemene voorwaarden. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden zal steeds op de website van MTU worden geplaatst, of deze zal anderszins onder de aandacht van opdrachtgever worden gebracht. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing. Indien een nieuwe versie van De Metaalunievoorwaarden wordt gemaakt, dan is deze versie van de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

De voorwaarden zijn ook beschikbaar in pdf: algemene voorwaarden MTU

Definities

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over MTU, wordt bedoeld de opdrachtnemer: Metaal Techniek Uden B.V., gevestigd aan de Liessentstraat 6, 5405 AG Uden, onder KvK-nummer 58588817.

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over de opdrachtgever, wordt bedoeld een ieder met wie MTU een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, aan of voor wie MTU een aanbieding doet, aan of voor wie MTU levert, of aan of voor wie een prestatie door MTU wordt verricht.

Toepassing

Op al onze offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MTU, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen MTU en opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Een algemene verwijzing door opdrachtgever naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot de toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door MTU uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door MTU schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie. De rangorde in geval van strijdigheden tussen de overeenkomst, Metaalunievoorwaarden en de voorwaarden van MTU, is als volgt:

 1. De overeenkomst
 2. De voorwaarden van MTU
 3. De Metaalunievoorwaarden

Offertes, aanbieding & overeenkomst

Algemene aanbiedingen, offertes of (prijs)opgaven van MTU zijn vrijblijvend en binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.

Een individuele prijsopgave aan de opdrachtgever bindt MTU uitsluitend indien deze schriftelijk dan wel middels elektronische weg is gedaan en indien opdrachtgever deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt. MTU kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een overeenkomst is tot stand gekomen zodra MTU de order van opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk of middels elektronische weg bevestigd.

Indien de order mondeling is verstrekt, dan wel indien de orderbevestiging nog niet schriftelijk is bevestigd, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat MTU op verzoek van opdrachtgever met uitvoering van de order start.

MTU heeft, om haar moverende redenen het recht opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren indien naar redelijk oordeel de financiële toestand van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Indien deze vooruitbetaling uitblijft of de zekerheid niet naar MTU’s redelijk verlangen wordt verschaft, is MTU gerechtigd de overeenkomst zonder een schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, voor zover de wet dit toelaat.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een gedane aanbieding of offerte is enkel bestemd voor opdrachtgever en mag niet aan derden getoond worden met het oogmerk een vergelijkbare / concurrerende opdracht te verkrijgen of enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen.

voorwaarden van MTU

Bij profiel producten is het aangeleverde 3D bestand product bepalend voor het eind product. Bij plaat producten is het aangeleverde 3D of 2D bestand bepalend voor het eind product. Maximaal 1 bepalend bestand per product. Een werktekening in pdf extensie, indien aanwezig, geldt als toelichting.

Volgende type bestanden (extensie) aanleveren:

 • Voor profielen: ‘.step’, ‘.stp’, ‘.x_t’
 • Voor platen: ‘.step’, ‘.dxf’, ‘.dwg’
 • Voor werktekeningen: ‘.pdf’

Aanleveren 2D of 3D bestanden op de volgende wijze:

 • Tapgaten op de nominale boordiameter
 • Schaal 1:1
 • Uitgevouwen en/of uitgeslagen
 • Geen afschuiningen
 • Specifiek voor 3D bestanden
  • Koker 3D vormen dienen een radius te hebben (waarvan de binnen radius concentrisch is aan de buiten radius)
  • Graveringen als snijcontour maar niet door wanddikte: binnenwand niet raken/snijden
  • (Bij voorkeur) geen samenstelling
 • Specifiek voor 2D bestanden
  • Volledig uitgeslagen producten
  • Geen combinaties, 1 product per bestand.
  • Alleen benodigde entiteiten.
  • Graveringen als snijcontour, welke aangegeven dienen te worden op de werktekening

Bij afwijking van bovenstaande wijze is verwerken op risico van opdracht gever. Standaardprojectieregel 2,5D (gecompenseerd 3D), tenzij anders overeengekomen.

MTU staat ervoor in dat alle informatie ter uitvoering van de overeenkomst niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

MTU verzorgt het materiaal, tenzij anders overeengekomen.

Aanleveren van materiaal door opdrachtgever en het op voorraad leggen van materiaal bij MTU is mogelijk in overleg: dag en tijdstip van aanlevering dient altijd goedgekeurd te worden door MTU. Materiaal dient roestvrij, vochtvrij en zonder beschadigingen aangeleverd te worden. Aanleveren van materiaal door opdrachtgever en het op voorraad leggen van materiaal bij MTU is voor de volledige verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Eventueel extra benodigd materiaal is te allen tijde voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in de materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd.

Aanleveren van profielen op de volgende wijze:

 • Bij voorkeur profielen uit 1 charge
 • Bij vierkante of rechthoekige profielen dienen alle hoeken eenzelfde radius te hebben
 • Op de diameter, ovaliteit en haaksheid mag maximaal een afwijking van 0,5% van denominale maat zijn
 • In een bundel van 6.000mm handelslengte, mogen geen gedeelde lengtes aanwezig zijn (2.800+3.200mm)
 • RVS profielen mogen niet magnetisch zijn
 • Gestraalde profielen dienen vrij van straalgrit te zijn
 • Minimale lengte 3.500 mm en maximale lengte 6.500 mm, tenzij anders overeengekomen

Mogelijke extra kosten of opgelopen schade aan MTU door incorrect aangeleverd materiaal door opdrachtgever, namelijk afwijkend van bovenstaand, zal bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij aanlevering materiaal met andere specificaties dan benoemd in de offerte of order, worden de prijzen op nacalculatie berekend en bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Wanneer er sprake is van een aanpassing of revisie van een onderdeel / product door opdrachtgever, dient opdrachtgever direct in overleg te treden met MTU. Indien wijzigingen van de offerte of order nog mogelijk is: dienen nieuwe bestanden, en indien aanwezig werktekeningen, toegestuurd te worden. Het opnieuw aanleveren van bestanden dient te gebeuren zoals beschreven in “aanleveren bestanden”. Vanaf goedkeuring van de nieuw aangeleverde bestanden door MTU gaat de levertijd in.

MTU gebruikt standaard type snijgassen, tenzij anders overeengekomen:

 • Voor staal: O2 (zuurstof), in overleg tot 3,0 mm dikte N2 (stikstof)
 • Voor overige materialen: N2 (stikstof)

MTU kan materiaal in- en afkorten, in overleg, op locatie bij MTU. Gemaakte kosten voor het in- en/of afkorten zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Afval en/of restmateriaal wordt verschroot. Materiaalverlies wordt, indien mogelijk, zo veel mogelijk voorkomen door gebruik van rest reductie, tenzij anders overeengekomen. Volledige lengtes afval en/of restmateriaal worden op voorraad gelegd, indien aangeleverd door opdrachtgever kunnen deze retour.

De algemene tolerantie bij het lasersnijden is +/- 0,5 mm. Benodigde product toleranties dienen vermeld te worden door opdrachtgever op de werktekening bij het plaatsen van de aanvraag of order. Indien de gevraagde toleranties niet haalbaar zijn, worden deze nageleefd zo ver als technisch mogelijk. Er zijn verschillende zaken die van invloed zijn op de tolerantie, zoals:

 • Stabiliteit van het materiaal
 • Vormen van de snijcontouren
 • Warmteafvoer en -geleiding van het materiaal
 • Thermische krimp / rek van het materiaal

Het is mogelijk om bepaalde contouren te graveren. Het eindresultaat van de gegraveerde kwaliteit is afhankelijk van de materiaalsamenstelling en de gesteldheid van het materiaaloppervlakte. Het i mogelijk dat na verdere bewerking van het materiaal / product de gravering niet meer zichtbaar is, MTU is hiervoor niet verantwoordelijk.

MTU is NEN-EN 1090 gecertificeerd. Indien opdrachtgever gecertificeerd leveren wenst, dient dit door opdrachtgever bij het plaatsen van de aanvraag of order aangegeven zijn. MTU behoudt zich het recht voor om voor gecertificeerd leveren kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Het is mogelijk dat bij het lasersnijden bramen of slechte oppervlakte gesteldheid ontstaan en er snijstof en/of snijafval achterblijft op de producten. MTU zorgt niet voor de verdere afwerking van producten, tenzij anders overeengekomen.

Indien dit tussen partijen is overeengekomen, kan MTU aan opdrachtgever software leveren en/of ter beschikking stellen.

Opdrachtgever accepteert dat de software “as is” ter beschikking wordt gesteld. MTU garandeert niet dat de software te allen tijde vrij van fouten, volledig of up-to-date is. MTU garandeert niet dat de software of enig onderdeel daarvan te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de software kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding, storingen in software (van derden), storingen in hardware (van derden) en/of als gevolg van virussen en/of defecten.

De software is uitsluitend bestemd voor het gebruik zoals omschreven in de overeenkomst. Het is uitdrukkelijk verboden om de diensten te gebruiken voor andere doeleinden. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om de diensten te gebruiken voor onrechtmatige handelingen of voor handelingen die anderszins verboden zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving of om de software anderszins te misbruiken. Opdrachtgever garandeert in dat kader, onder meer, dat hij door middel van de software:

 • Geen strafbaar feit pleegt of aanmoedigt;
 • Geen virus, trojan, worm, logic bomb of ander materiaal dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met vertrouwen of op enigerlei wijze aanstootgevend of obsceen is, zal (laten) verzenden of (laten) verspreiden;
 • Geen enkel aspect van de software hackt;
 • Geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;
 • Niet ongevraagd reclame- of promotiemateriaal verzendt of verspreidt;
 • Geen inbreuk maakt op privacyrechten en/of andere rechten van derden; en
 • Niet in strijd handelt met enige toepasselijke staats-, federale of internationale wet- of regelgeving.

Bij een schending van de voorgaande bepaling is MTU gerechtigd om alle maatregelen te nemen die zij geraden acht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het beperken, opschorten of beëindigen van de toegang tot en/of het gebruik van (delen van) de software. MTU is niet aansprakelijk voor enig verlies van data geleden als gevolg van maatregelen wegens schending van voornoemde bepaling, zoals de beperking, opschorting of beëindiging van de toegang tot en/of het gebruik van (delen van) de software.

MTU is gerechtigd om alle redelijke maatregelen te nemen ter voorkoming of afwending van gevaren of schade voor zover zij dit noodzakelijk acht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het beperken, opschorten of beëindigen van de toegang tot en/of het gebruik van (onderdelen van) de software, zulks naar uitsluitend oordeel van MTU en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

MTU is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen door opdrachtgever door middel van de software. MTU biedt geen garanties op het behalen van resultaten door middel van de software.

Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de diensten verricht. Opdrachtgever vrijwaart MTU van enige aanspraak die door zijn handelen met behulp van de software ontstaat.

De software kan links bevatten naar andere software, diensten en/of websites die niet door MTU worden beheerd en er kunnen in de software uitwisselingen en/of integraties met andere software, diensten en/of websites plaatsvinden. MTU heeft daarover geen controle of zeggenschap, geeft geen garanties of verklaringen met betrekking daartoe en aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik daarvan. Opdrachtgever accepteert dit. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze diensten, software, diensten en/of websites van derden gebruiksvoorwaarden of servicebepalingen van die betreffende derden van toepassing zijn. MTU is geen partij bij enige overeenkomst tussen opdrachtgever en dergelijke derde partijen.

MTU is en/of wordt de rechthebbende op alle data die door middel van de software wordt verwerkt. Deze data omvat, onder meer, maar niet uitsluitend, de data die door middel van de software wordt gegenereerd, de data die opdrachtgever en/of haar gebruikers invoeren, alle diagnostische gegevens die software genereert of verzamelt en/of alle stappen die opdrachtgever en/of haar gebruikers door middel van de software uitvoeren.

MTU is niet verplicht tot het verzorgen of ter beschikking stellen van beveiligings-, backup-, uitwijk- of recoverydiensten met betrekking tot de software. Indien opdrachtgever een backup van data wenst, dan dient hij deze zelf te maken.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten en producten en alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde werken, zoals materialen, software, trainingen, ontwerpen, documentatie, analyses, adviezen, offertes, foto’s, video’s, bestanden en overige inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten, rusten bij MTU en/of haar licentiegever(s). Niets in de Overeenkomst ofwel in het gebruik van de diensten en/of producten strekt tot overdracht van enige intellectuele eigendomsrecht aan opdrachtgever

Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem op grond van de overeenkomst of de wet toekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, betreft dit een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de door MTU ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken voor zichzelf te gebruiken en uitsluitend voor de duur en het beoogde doel van de overeenkomst.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om werken zoals bedoeld in lid 1 of andere informatie die in het kader van de overeenkomst toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat of als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de overeenkomst door MTU tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen, bestanden of werken eigendom van MTU ongeacht of deze aan opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld.

Opdrachtgever staat ervoor in dat de werken en informatie, in welke vorm dan ook, die hij bij MTU aanlevert geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Opdrachtgever verstrekt aan MTU een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever aan MTU ter beschikking gestelde informatie en/of de informatie die opdrachtgever verwerkt in de door MTU ter beschikking gestelde software, te verspreiden, op te slaan, te kopiëren of openbaar maken naar eigen inzicht van MTU.

Opdrachtgever geeft MTU toestemming om zijn (handels- en/of merk)naam, logo en/of andere informatie te gebruiken in het kader van promotionele, publicitaire en/of commerciële activiteiten, waaronder uitdrukkelijk begrepen vermelding op de website van MTU.

MTU is gerechtigd om de door uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens, materiaal (dag)prijzen en snijkosten. De prijzen zijn exclusief BTW en overige overheidslasten zijn gebaseerd op levering af fabriek. Indien de materiaalprijs wijzigt, wijzigt de productprijs ook. Indien producten door MTU geconstrueerd worden zal dit bij opdrachtgever in rekening worden gebracht op regiebasis.

Indien partijen afwijken van levering af fabriek en MTU het transport verzorgt voor opdrachtgever, zal het transport bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de transportkosten vooraf berekend worden zijn dit altijd indicatieprijzen. Transport wordt nagerekend en eventueel met een separate transportfactuur bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

In het geval van onvoorziene omstandigheden kan de transporttijd afwijken:

 • Indicatie normaal transport: levering binnen 2-3 werkdagen
 • Indicatie spoed transport: levering op dezelfde of volgende werkdag

De emballage is niet in de productprijs inbegrepen. MTU behoudt zich het recht voor de kosten van emballage, speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van opdrachtgever, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Er zijn twee mogelijkheden voor het verwerken en factureren van de emballage:

 • Standaard wordt de emballage bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Retourneren van pallets voor een emballagecredit is mogelijk, onder voorwaarde dat de geretourneerde pallets schade- en vochtvrij zijn. MTU behoudt zich het recht voor om te allen tijde de waarde van de emballage te beoordelen en te bepalen. Retourneren van pallets is mogelijk binnen de openingstijden van MTU en tot een maximum van 25 pallets, tenzij anders overeengekomen.
 • Emballage op basis van een wisselsysteem, de balans wordt geadministreerd. Wanneer opdrachtgever na een periode van 6 maanden na uitgifte de emballage niet geretourneerd heeft, is MTU gerechtigd om deze niet geretourneerde emballage bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien opdrachtgever een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worde geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat opdrachtgever er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart opdrachtgever MTU voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.

MTU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MTU is uitgegaan van eventueel door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of bestanden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MTU kenbaar behoorde te zijn.

MTU is zorgvuldig als het gaat om de uitvoering van het lasersnijden, graveren, afwerken en het hanteren van de toleranties. MTU kan echter niet garanderen dat de uitvoering altijd foutloos is. MTU is nooit aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van deze uitvoerende werkzaamheden. Onder indirecte schade valt onder andere gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, immateriële schade, productieverlies, waardevermindering of verlies van producten.

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee website en andere mailuitingen zijn samengesteld kan MTU voor abusievelijke onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opdrachtgever kan hieraan geen verplichtingen van MTU ontlenen.

Levering geschiedt af fabriek, tenzij anders overeengekomen.

Indien opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal MTU gerechtigd zijn de kosten van opslag van product aan opdrachtgever in rekening brengen.

Indien onvoorziene omstandigheden zorgen voor vertraging in de levertijd, wordt de levertijd verlengd zonder bijkomende kosten. Indien op verzoek van opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaarde kosten.

Opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na gereed melding. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

Het product wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:

 • De opdrachtgever aan MTU mededeelt dat het product goed is, of;
 • MTU de opdrachtgever (schriftelijk) heeft bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na dagtekening van een door MTU verzonden bericht schriftelijk de bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd, of;
 • De opdrachtgever het product waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, of bewerkt, met dien verstande, dat door gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als goedgekeurd wordt beschouwd.

Eventuele klachten moeten schriftelijk bij MTU worden ingediend binnen 14 werkdagen na gereed melding. Producten niet volgens specificaties gaan retour naar MTU, tenzij anders overeengekomen. De producten dienen in identieke staat te zijn zoals geleverd en onbewerkt. Transport dient door opdrachtgever verzorgd te worden, tenzij anders overeengekomen.

Indien opdrachtgever de klacht niet (tijdig) kenbaar heeft gemaakt en het geleverde zelfstandig heeft bewerkt, kan opdrachtgever geen beroep meer doen op klachten ten aanzien van het product en ook de producten niet meer afkeuren en/of retourneren.

MTU behoudt zich het recht voor om te bepalen hoe de klacht wordt behandeld:

 • Het alsnog deugdelijk uitvoeren van het overeengekomen door MTU
 • Het crediteren voor een evenredig deel van de opdrachtsom
 • Het uitvoeren van een andere passende oplossing

Door het indienen van een klacht/afkeur, wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

Indien niet anders is overeengekomen, wordt de opdracht door MTU pas uitgevoerd na ontvangst van betaling. De factuur wordt voorafgaand gestuurd. De order wordt vervolgens in behandeling genomen na ontvangst van de betaling. De overeengekomen betaaltermijn wordt vermeld op de factuur. Achterstallige betalingen zullen door een incassobureau worden afgehandeld.

Alle eigendoms- en auteursrechten op de ‘MTU+’ software behoren toe aan M.P.A. Gruijters B.V., waarvan de heer M.P.A. Gruijters de directeur is. M.P.A. Gruijters B.V. en/of de heer M.P.A. Gruijters behouden zich het exclusieve recht voor om deze rechten te exploiteren.

Metaalunievoorwaarden, versie: 1 januari 2019

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. 

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. 

© Koninklijke Metaalunie

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
 2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
 4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.
 1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
 3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van €25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.
 1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
 2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 3. Als er sprake is van:
  • Andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
  • Meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
  • Opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

 1. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
 2. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.
 1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
 4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.
 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
  • Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
  • Het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
  • Maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
  • Afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  • Verticaal en horizontaal transport.
 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
  • Er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  • De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  • Geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.
 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
  • Gas, water, elektriciteit en internet;
  • Verwarming;
  • Afsluitbare droge opslagruimte;
  • Op de grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
 2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
  • Als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  • Als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  • Als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
  • Als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te komen.
 2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
 3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
  • Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
  • Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
  • Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
 2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
 3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
 4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
 5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
 6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
  • Alle transport- of verzendkosten;
  • Kosten voor demontage en montage;
  • Reis- en verblijfkosten en reisuren.
 7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
  • A. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
   • Normale slijtage;
   • Onoordeelkundig gebruik;
   • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   • Installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
   • Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
   • Gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen
  • B. Geen garantie wordt gegeven op:
   • Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
   • Het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
   • Onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
 8. Het bepaalde in lid 3 tot en met 9 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
 1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.
 2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
 1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
 2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
 3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
 4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van €250,- per dag met een maximum van €25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
 4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
 5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
  • Een betalingstermijn is overschreden;
  • Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
  • Het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
  • Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
 6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
 8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van €75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
  • Over de eerste €3.000,- 15%
  • Over het meerdere tot €6.000,- 10%
  • Over het meerdere tot €15.000,- 8%
  • Over het meerdere tot €60.000,- 5%
  • Over het meerdere vanaf €60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

 1. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
 1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
 2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
  • Niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer;
  • Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
 3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
 4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
 5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
 6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.
 1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
 2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
 3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
 2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.
 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

NIEUWSGIERIG NAAR de voordelen van het lasersnijden?